Vízia klubu

 

     

- hlavnou víziou TJ je práca s deťmi a mládežou

- vypĺňať ich voľný čas a viesť ich k aktívnemu pohybu

- vybudovať funkčný systém na vyhľadávanie atletických talentov na Záhorí a propagáciu atletiky  v regióne

- aktivovať mládež formou súťaží v rámci regiónu a zorganizovať pravidelnú atletickú súťaž pre predškolský vek a žiakov ZŠ.

- Zúčastňovať sa súťaží organizovaných SAZ–om

- Zabezpečovať kvalitnejšie podmienky a napomáhať rozširovaniu členskej základni stolnotenisového oddielu TJ Junior club

- Vychovávať reprezentantov Slovenska v mládežníckych kategóriách

- Zefektívniť organizáciu chodeckých pretekov  „Záhorácka 20“ a prinavrátiť im pozíciu k najvýznamnejším svetovým podujatiam v športovej

chôdzi.

- Ako zakladatelia Grand Prix Záhoria a spoluzakladatelia medzinárodných bežeckých pretekov Moravsko-Slovenský bežecký pohár, 

pracovať na rozšírení spolupráce i o Rakúsku stranu a vytvorení silného medzinárodného troj bloku Slovensko-Česko-Rakúsko.

- Postupne zapájať rodičov do činnosti TJ